obowiązkowa składka

pracowników

osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osób z nimi współpracujących

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych

osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących

adwokatów

składka na fundusz pracy

składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

składka  na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

najniższe wynagrodzenie pracowników

minimalne wynagrodzenie uczniów zatrudnionych na umowę o naukę zawodu

przeciętne miesięczne wynagrodzenie

wysokości kwot dochodu równych 70% i 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie

wskaźnik waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Zasiłek wychowawczy