informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | informator ekonomiczny | kalkulatory | kasy fiskalne | kruczki i sztuczki | leasing | orzecznictwo | programy księgowe | promocje IP | reklama w podatki.pl | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

Akty prawne - ubezpieczenia społeczne

01.12.94

Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

06.02.97

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

27.08.97

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

26.01.98

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.01.1998r.  w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących   podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka.

13.10.98

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

01.12.98

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

04.12.98

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.

14.12.98

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych

14.12.98

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

17.12.98

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

18.12.98

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

23.12.98

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 23 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

28.12.98

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r.w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych.

30.12.98

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek

30.12.98

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze

30.12.98

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania.

30.12.98

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zawieszenia obowiązku jej opłacania.

01.02.99

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych

25.06.99

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

02.08.99

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków.

18.08.99

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych. 

20.12.99

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

23.12.99

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

29.12.99

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2000.

 

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz