wybierz dział


Orzecznictwo

Koszty uzyskania przychodów


1994 1995 1996 1997 1998

 

 


1994

Wyrok z dnia 23 czerwiec 1994 r. III ARN 36/94 Przychód uzyskany przez osobę prawną nie podlega zmniejszeniu o kwotę wydatków poniesionych przez tę osobę na czynsz dzierżawny lokalu użytkowego - jako koszt uzyskania przychodu, jeżeli wydatki te zostały jej zwrócone przez osobę trzecią zgodnie z zawartą między nimi umową.
NSA - wyrok z 29.09.1994
SA/Po 3277/93
To, że prokurentowi spółki nie będącemu pracownikiem nie przysługiwały diety i zwrot innych poniesionych kosztów nie oznacza, iż tego typu wydatki nie mogły być uwzględnione jako koszty uzyskania przychodu. Spółka mogła bowiem z prokurentem zawrzeć cywilnoprawną umowę zlecenia lub umowę o dzieło i wydatki związane z realizacją tych umów zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, o ile dokonane wydatki były poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

1995

NSA - wyrok z 13.01.1995
SA/Lu 798/94
Utworzenie przez podatnika rezerwy na pokrycie należności nieściągalnych nie jest uzależnione od dysponowania przez niego dokumentami lub innymi dowodami, potwierdzającymi okoliczność nieściągalności wierzytelności. Wierzyciel może utworzyć taką rezerwę, podlegającą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów także w wypadku, gdy posiada jedynie dostatecznie przekonujące informacje o stanie majątkowym dłużnika i nieściągalności swej wierzytelności.
NSA - wyrok z 27.01.1995
III SA 469/94
1. Opłaty dodatkowe za korzystanie z mienia Skarbu Państwa - naliczone, lecz których płatność została odroczona - do dnia 16 kwietnia 1993 r. stanowiły koszty uzyskania przychodu. Począwszy od tej daty kosztu takiego nie stanowią stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86 ze zm.), gdyż kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu powołanego przepisu są odpisy amortyzacyjne i wymagalne w roku podatkowym opłaty dodatkowe przysługujące wynajmującemu.
2. Jazdami lokalnymi są jedynie jazdy w granicach administracyjnych gminy położenia podmiotu gospodarczego.
NSA - wyrok z 02.02.1995
SA/Wr 1314/94
Umowa cywilnoprawna przenosząca obowiązek płacenia podatku od nieruchomości na dzierżawcę nie wywiera skutku w postaci przeniesienia na niego obowiązku publicznoprawnego właściciela. Nie oznacza to jednak, że faktyczne opłacanie przez podatnika tych należności nie jest równoznaczne z ponoszeniem przez niego kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Skoro zatem strony umowy dzierżawy ustaliły, że dzierżawca oprócz czynszu będzie obowiązany płacić czy też zwracać właścicielowi wydatki związane z podatkiem od nieruchomości, suma tych wydatków stanowi dla dzierżawcy koszt uzyskania przychodu.
NSA - wyrok z 09.02.1995
SA/Po 2938/94
1. Wszelkie wydatki na podróże służbowe mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu pod tym zasadniczym warunkiem, iż podatnik dysponuje wymaganym przez prawo dowodem, iż taki wydatek poniesiono i był on niezbędny dla osiągnięcia przychodu firmy.
2. Skoro spółka w 1992 r. nie pobierała co miesiąc oświadczeń od swoich pracowników o używaniu samochodów prywatnych dla celów służbowych (§ 6 ust. 2 zarządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów dla celów służbowych), tym samym utraciła prawo do uproszczonego, zryczałtowanego dokumentowania poniesionych wydatków.
NSA - wyrok z 30.03.1995
SA/Łd 1688/94
Przepis art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych   zawiera określenie przypadku, w którym straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych nie są uważane za koszty uzyskania przychodów. Przepis ten dotyczy likwidacji środków trwałych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osoby prawnej i stanowi on pewien wyjątek od ogólnej zasady, iż likwidacja nie w pełni umorzonych tego rodzaju środków trwałych stanowi koszt uzyskania w wysokości nie zamortyzowanej wartości tych środków.
NSA - wyrok z 11.05.1995
SA/Po 2125/94
1. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oparta jest na swoistej klauzuli generalnej, która stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.
2. Nie ma dostatecznego uzasadnienia prawnego stwierdzenie, iż wydatki związane z delegacjami wypłacanymi osobie nie zatrudnionej w spółce na podstawie umowy o pracę nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
NSA - wyrok z 02.08.1995
SA/Wr 2515/94
1. Przepis art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych   przewiduje możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków jeszcze nie poniesionych, lecz już zarachowanych.
2. Nie jest kosztem uzyskania przychodu comiesięczne księgowanie w ciężar kosztów kwoty premii obliczanej na podstawie wyników miesiąca, bez dokonania wypłaty tej premii po jego upływie.
NSA - wyrok z 13.09.1995
SA/Gd 2905/94
1. Nie można w istocie wieloznacznego terminu "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu" tłumaczyć nie tylko bez kontekstu danej sprawy, lecz również bez uwzględnienia niespotykanych w dotychczasowym życiu gospodarczym szczególnych form sprzedaży.
2. Wydatki na szkolenie osób, które sprzedawały towary dostarczone przez podatnika, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, jako związane z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę.

1996

NSA - wyrok z 16.01.1996
SA/Po 1200/95
Brak jest związku między wydatkiem na dodatkowe, dobrowolne świadczenie spółki na rzecz pracowników a osiągnięciem przychodu.
NSA - wyrok z 24.01.1996
SA/Sz 1172/95
1. Wydatki poniesione na eksploatację samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu.
2. Koszty naprawy rzeczy użyczonej stanowią zwykłe koszty utrzymania tej rzeczy, a tym samym stanowią koszt uzyskania przychodu.
NSA - wyrok z 26.01.1996
SA/Gd 3290/94
Brak jest podstaw do zaaprobowania poglądu, że wszelkie wydatki ponoszone na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, jako że nie dotyczą pracowników, nie mogą być uznane z tego powodu za koszty uzyskania przychodów.
NSA - wyrok z 16.05.1996
SA/Wr 2040/95
Skoro przychód w postaci zaliczki otrzymanej w roku podatkowym zaliczony został do przychodów roku następnego, to również w tym ostatnim roku winny być od tego przychodu potrącone koszty jego uzyskania.
Wyrok z dnia 26 września 1996 r. III ARN 47/96 Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) spółki prawa handlowego stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy zostały poniesione z tytułu pozostawania udziałowców ze spółką w stosunku pracy (art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482 ze zm.).

1997

Wyrok z dnia 7 maja 1997 r. III RN 20/97 O możliwości zaliczenia przez podatnika kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482 ze zm.) do tzw. kosztów uzyskania przychodów decyduje to, czy wydatki takie zostały przez podatnika udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych oraz to czy ich wysokość mieści się w prawem określonych granicach.
NSA - wyrok z 18.11.1997
I SA/Łd 1824/96
Jeżeli spółka w chwili dokonywania zakupów towarów przeznaczonych do prowadzenia jej własnej działalności gospodarczej poniosła określone wydatki związane z zakupem i wydatki te podlegały - zgodnie z zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  - zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, to brak jest podstaw do uznania, że spółka utraciła później, z chwilą przekazania nabytych towarów jako aportu do nowej spółki, prawo do zaliczenia odpisanych wcześniej kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

1998

NSA - uchwała z 20.04.1998
FPS 4/98
W 1994 r. warunkiem uznania za koszty uzyskania przychodów odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - ) nie było przekazanie środków pieniężnych stanowiących równowartość tych odpisów na odrębny rachunek bankowy, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 


BannerMania

programy księgowe, kasy fiskalne, internet, komputery
BTK Finest, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 89, tel: (090) 37-18-32
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Dystrybucja - BTK FINEST, Emar s.c.
Copyright: 1997, 1998, 1999  Romuald Gabrysz