informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | programy | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | indeks | informator ekonomiczny | kalkulatory | kalkulator IP | kasy fiskalne | leasing | orzecznictwo | powiedz znajomym | pręgierz | sklep z programami | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

Informacja podatkowa - orzecznictwo - opłata skarbowa


NSA
- wyrok z 21.01.1994 III SA 1059/93

Przyjęcie, że zwrot opłaty skarbowej przysługuje również od czynności uznanej przez sąd za bezskuteczną, stanowiłoby niedopuszczalną, rozszerzającą wykładnię art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej


NSA
- wyrok z 29.03.1994 Sa/Wr 1517/93

O istnieniu obowiązku w zakresie opłaty skarbowej oraz o jego rodzaju rozstrzyga treść umowy i sposób realizacji.


NSA
- wyrok z 21.04.1994 SA/Po 3428/93

Brak jest podstaw prawnych do późniejszego korygowania wymiaru opłaty skarbowej w sytuacji, gdy z woli strony stosunek najmu ustał wcześniej niż przyjęto w umowie, bądź gdy umowa zawarta na czas nieoznaczony - uległa rozwiązaniu po upływie okresu krótszego, niż przyjęty do obliczenia podstawy tejże opłaty.


NSA
- wyrok z 08.06.1994 SA/Ka 1842/93

Wartość rynkowa wierzytelności jest uzależniona przede wszystkim od kondycji finansowej i przewidywanej wypłacalności dłużnika tych wierzytelności. Jest zasadą, że wartość rynkowa wierzytelności jest niższa od wartości nominalnej. Od zasady tej mogą istnieć oczywiście wyjątki, ale obowiązek ich wykazania spoczywa na organach podatkowych w sytuacji, kiedy kwestionują one wskazaną przez strony w umowie wartość rynkową objętego tą umową prawa.


NSA
- wyrok z 15.09.1994 SA/Po 1072/94

Jeśli mimo uiszczenia opłaty skarbowej strona kwestionuje decyzję organu I instancji, wnosząc odwołanie, to brak jest podstaw do umorzenia postępowania na podstawie art. 105 k.p.a.
Obie strony czynności cywilnoprawnych muszą być stronami w postępowaniu podatkowym. Wydanie decyzji bez udziału obu stron w postępowaniu ustalającym wysokość opłaty skarbowej od umów najmu rażąco narusza prawo (art. 28 k.p.a.)


NSA
- wyrok z 14.12.1994, III SA 512/94

W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej niezgodnie z właściwością miejscową organu podatkowego, organ podatkowy, który uznaje się za niewłaściwy, winien postąpić zgodnie z zasadami art. 64 i 65 k.p.a., które mają w tym przypadku odpowiednie zastosowania.


NSA
- wyrok z 18.08.1995, SA/Gd 1600/94

W świetle art. 28 k.p.a. obydwu stronom czynności cywilnoprawnej przysługują prawa strony w postępowaniu o ustalenie wysokości opłaty skarbowej. Do organu podatkowego należeć będzie natomiast wybór strony, od której dochodzić będzie wyrównania zobowiązania.


NSA
- wyrok z 19.10.1995 SA/Kr 1648/94

Urzędy skarbowe są uprawnione do oceny charakteru czynności cywilnoprawnej dla celów opłaty skarbowej.


Uchwała z dnia 20 luty 1997. III ZP 5/97

Pożyczki udzielane przez spółkę prawa handlowego nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek bez zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie podlegały zwolnieniu od opłaty skarbowej.


NSA
- wyrok z 26.11.1997 I SA/Gd 986/96

Nabycie w formie umowy przez spółdzielnię mieszkaniową od osoby fizycznej nieruchomości, na której realizowane będzie zorganizowane budownictwo wielorodzinne, nie stanowi podstawy do uznania, że czynność ta nie podlega opłacie skarbowej na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. h/ ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej

 

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz