informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | programy | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | indeks | informator ekonomiczny | kalkulatory | kalkulator IP | kasy fiskalne | leasing | orzecznictwo | powiedz znajomym | pręgierz | sklep z programami | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

Informacja podatkowa - orzecznictwo - podatek dochodowy od osób fizycznych


WYROK   z dnia 26 kwietnia 1995 r.    III SA 1075/94

Wybór formy opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych: na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) bądź w postaci ryczałtu nie zależy ani od woli konkretnego podatnika, ani od uznania organu podatkowego. Podatek w formie ryczałtu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 635) opłacają osoby fizyczne wymienione w jego § 1 z wyłączeniami, o których mowa w § 3.


WYROK   z dnia 26 kwietnia 1996 r.    III SA 534/95

1. Uprawnienia organów podatkowych wynikające z art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), będącego przepisem prawa materialnego, nie mogą być utożsamiane z uprawnieniami, jakie daje art. 169 § 2 k.p.a., należący do przepisów postępowania, w szczególności do nieuznania za dowód w postępowaniu podatkowym zapisów w ewidencji uzyskanych przychodów.
2. Do zastosowania art. 30 ust. 7 tej ustawy konieczne jest w każdym wypadku określenie przez organ podatkowy różnicy pomiędzy stanem rzeczywistym uzyskanych przychodów a stanem wynikającym z ewidencji i tylko do tej różnicy (tj. przychodów nie ewidencjonowanych) może być zastosowana 20-procentowa stawka podatku.


Wyrok z dnia 7 sierpnia 1996 r. III ARN 25/96

Udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków niezależnie od wkładu pracy nie jest wynagrodzeniem ze spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych


WYROK   z dnia 21 sierpień 1996 r.  III SA 646/96 i 647/96

Gdy podatnik buduje budynek mieszkalny z częścią użytkową, to uwzględniając, że ulga przysługuje jedynie z tytułu wydatków poniesionych na budowę części mieszkalnej budynku (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.), powinien prowadzić szczegółową dokumentację odrębną dla części mieszkalnej, z której wynikałaby wysokość wydatków poniesionych na tę część (art. 26 ust. 6 powyższej ustawy), albo też, gdy wydatki ujmowane są łącznie, odliczać wydatki na cele mieszkaniowe proporcjonalnie do udziału powierzchni mieszkalnej w całej powierzchni budynku.


Wyrok z dnia 3 października 1996 r. II URN 25/96

Dochód faktyczny, osiągany przez emeryta, pozostającego w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, oznacza wynagrodzenie pomniejszone o koszty jego uzyskania w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych


Wyrok z dnia 18 października 1996 r. III RN 11/96

Kwoty wydatków na cele mieszkaniowe podatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) mogą być finansowane z innych źródeł niż źródła uzyskania przychodów, a w szczególności z umów pożyczki lub darowizny.


Wyrok Sądu Najwyższego III ARN 16/96

O uznaniu działalności budowlanej przedsiębiorstwa państwowego za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350) decydują okoliczności faktyczne tej działalności (np. cel wzniesienia budynku i sprzedaż mieszkań w drodze przetargu), a nie wyłącznie treść statutu przedsiębiorstwa.


Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r.
III RN 48/96

Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 646) nie zezwalał na ustalenie podatku w wysokości 20%, jeżeli podstawę opodatkowania ustalono w inny sposób niż w wyniku oszacowania.


UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 17 grudnia 1996 r. FPS 7/96

Sprzedaż nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zm.), nie stanowi źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) także wówczas, gdy sprzedaż ta nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot.


NSA
- wyrok z 21.05.1997 r I SA/Ka 127/96

Z samego faktu sprzedaży lokalu mieszkalnego przez gminę nie wynika, iż tym samym został spełniony warunek określony w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. d (obecnie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d - przyp. IP) ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy interpretacji wspomnianego przepisu należy bowiem stosować wykładnię ścisłą, a nie rozszerzającą, zmierzającą do objęcia ulgą także budynków (lokali) wybudowanych z innym przeznaczeniem niż na sprzedaż. Nie chodzi przy tym o jakąkolwiek działalność gospodarczą prowadzoną przez zbywcę lokalu, ale o działalność gospodarczą polegającą na budowie mieszkań na sprzedaż.


Wyrok z dnia 5 czerwca 1997 r. III RN 25/97

Dla uzyskania ulgi podatkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) konieczne jest, by kwoty uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego zostały w okresie jednego roku wydatkowane na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Nie jest natomiast wymagane uzyskanie w tym okresie władania lokalem będącym przedmiotem nabytego uprawnienia.


NSA
- wyrok z 10.06.1997 r. I SA/Łd 669/96

1. Wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego i przeznaczonego na cele mieszkaniowe, wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 (obecnie art. 27a ust. 1 pkt 1 - przyp. IP) ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w istocie rzeczy są wydatkami poniesionymi przez podatnika na te właśnie cele. Zostały one jedynie przesunięte w czasie; podatnik, z uwagi na uzyskanie kredytu, de facto wydatki na cele mieszkaniowe ponosi dopiero w roku, w którym ten kredyt spłaca, a nie w latach, w których zaciągnięty kredyt został postawiony do dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej.
2. Przepis art. 26 ust. 10 cyt. ustawy, przewidujący odliczanie od podatku spłat kredytu (pożyczki) przeznaczonego na określone cele mieszkaniowe, nie dotyczy wyłącznie kredytów (pożyczek) zaciągniętych w czasie obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


NSA
- wyrok z 24.06.1997 I SA/Wr 1751/96

1. Z samego faktu sprzedaży lokalu przez gminę nie wynika, że w ten sposób został spełniony warunek umożliwiający odliczenie kwot wydatkowanych na cele mieszkaniowe podatnika, ustanowiony w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). Warunek, od którego spełnienia uzależnione jest powstanie prawa do korzystania z takiego odliczenia, odnosi się nie do transakcji handlowej, lecz uzależnia powstanie tego prawa od faktu, że nabywany budynek został nowo wybudowany lub lokal znajduje się w takim budynku.
2. Nie można utożsamiać pojęcia adaptacji obiektu budowlanego z pojęciem obiektu nowo wybudowanego.


NSA
- postanowienie  z 10.07 97 SA/Sz 729/96

Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym nie podlega odliczeniu w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. a (obecnie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a - przyp. IP) ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


NSA
- wyrok z 16.07.1997 III SA 367/97

Treść § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej, wprowadzającego zasadę, że nie uważa się za uruchomienie produkcji zmiany właściciela przedsiębiorstwa, nie zwalnia organów podatkowych z obowiązku badania, czy w chwili sprzedaży przedsiębiorstwo znajdowało się w ruchu, względnie czy nadawało się do prowadzenia produkcji. Tylko bowiem twierdząca odpowiedź na jedno z postawionych pytań może uzasadniać rozstrzygnięcie sprawy na niekorzyść podatnika.


NSA
- wyrok z 03.09.1997 SA/Sz 1760/96

1. Dla realizacji prawa do odliczenia od dochodu darowizn na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) nie jest istotne, czy cele te są realizowane w formie zinstytucjonalizowanej, czy też przez osoby fizyczne, dla których darowizny te stanowią ich osobisty przychód; istotne jest to, czy darowizna rzeczywiście zmierzała do osiągnięcia tych celów, to znaczy czy w chwili jej dokonania obdarowany spełniał warunki do przeznaczenia jej na wskazany przez darczyńcę cel.
2. Okoliczność, czy osoba obdarowana spełniała warunki do przeznaczenia otrzymanej darowizny na wskazany przez darczyńcę cel określony w ustawie podatkowej (art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a) usta-wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), podlega kontroli organu podatkowego w ramach badania prawidłowości ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego. Spełnienie tych warunków przesądza o zasadności odliczenia od do-chodu przez podatnika dokonanej darowizny, niezależnie od tego, czy darowizna ta rzeczywiście została przeznaczona przez obdarowanego na wskazany cel.


NSA
- wyrok z 23.09.1997 I SA/Ka 391/96

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na objęcie akcji w spółce pracowniczej, której celem była prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego, bez względu na to, czy nastąpił wpis tej spółki do rejestru handlowego.


NSA
- wyrok z 03.11.1997 I SA/Ka 1284/97

Wspólnikom spółki cywilnej przysługuje prawo do odliczenia od dochodu darowizny dokonanej z majątku spółki na cele przewidziane w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  proporcjonalnie do ich udziału w zyskach spółki (art. 867 § 1 k.c.).


NSA
- wyrok z 13.11.1997 r I SA/Ka 723/96

1. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 1991 r. (obecnie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a - przyp. IP) o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu tylko w sytuacji, gdy grunt ten jest dopiero przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego. Fakt niezakończenia budowy nie ma zasadniczego znaczenia dla omawianej kwestii.
2. Mimo iż w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posłużył się pojęciem "zakupu" prawa wieczystego użytkowania gruntów, to ze względu na brzmienie ust. 2 cytowanego przepisu nie do utrzymania jest ograniczanie przypadków nabycia prawa użytkowania wieczystego tylko do nabycia w drodze umowy sprzedaży. Nabyciem bowiem jest także nabycie prawa w drodze umowy wieczystego użytkowania.

 

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz