informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | programy | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | indeks | informator ekonomiczny | kalkulatory | kalkulator IP | kasy fiskalne | leasing | orzecznictwo | powiedz znajomym | pręgierz | sklep z programami | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

Informacja podatkowa - orzecznictwo - podatek dochodowy od osób prawnych


Wyrok z dnia 17 marca 1994 r. SA/Kr 3031/93

Straty z lat ubiegłych, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.), odliczane są w całości od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego w kwocie przypadającej do pokrycia z dochodu tego roku. Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy obliczane są od nadwyżki tego dochodu ponad kwotę strat przypadających do odliczenia od dochodu osiągniętego od początku roku.

NSA - wyrok z 11.01.1995 SA/Kr 2407/93

1. Decyzja określająca podatek dochodowy od osób prawnych może dotyczyć bądź okresów miesięcznych (w przypadku zaliczek), bądź roku podatkowego w przypadku podatku należnego za dany rok podatkowy.
2. Ustalenie podatku dochodowego za okres nie przewidziany w ustawie stanowi naruszenie prawa materialnego.


NSA
- wyrok z 19.01.1995 SA/Po 2469/94

Uprawdopodobnienie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.) stanowi swego rodzaju wyjątek od zasady udowadniania i działa na korzyść strony, której przepis ustawy dozwala na wykazywanie mniejszego stopnia pewności, że dany skutek nastąpi, o ile według zasad logicznego rozumowania można domniemywać, że taki skutek może nastąpić.


NSA
- wyrok z 02.02.1995 SA/Kr 2480/94

1. Uznaną zasadą w prawie podatkowym jest konieczność wynikania obowiązku podatkowego wprost z przepisu prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że nie można w drodze interpretacji przepisu wyciągać negatywnych dla podatnika wniosków.
2. Interpretując przepis art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.), trzeba mieć na uwadze, iż stanowi on odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 15. Zatem jego wykładnia musi być ścisła.


Uchwała z dnia 3 marca 1995 r. III AZP 2/95

Osoba prawna obowiązana do uiszczenia podatku dochodowego, korzystająca z obniżki tego podatku na podstawie przepisu § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 1990 r., Nr 4, poz. 20), zachowuje uprawnienie z tego tytułu po dniu 1 stycznia 1992 r. w związku z wejściem w życie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482 ze zm.) 


Wyrok z dnia 26 kwiecień 1995 r. SA/Łd 916/95

Dla oceny, czy określone okoliczności świadczą o rażąco korzystniejszych warunkach wykonywania świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482), należy brać pod uwagę nie tylko różnice cen, ale i inne okoliczności, w szczególności całokształt powiązań handlowych między kontrahentami.


Wyrok z dnia 10 maja 1995 r. SA/Bk 57/95

Przepis art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) dotyczy tylko przekształceń formy prawnej podmiotu, a nie innych rodzajów przekształceń.


NSA
- wyrok z 29.05.1995 SA/Kr 2822/94

1. Inwestycjami w obcych środkach trwałych są także wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie środków trwałych wykorzystywanych przez niego w działalności gospodarczej, ale stanowiących obcą własność.
2. Przez zdarzenie losowe, o którym mowa w przepisach art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć zdarzenie losowe, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (Dz. U. Nr 92, poz. 545 ze zm.). Są to więc ogień, huragan, powódź, grad, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi lub tąpnięcie oraz inny żywioł.


NSA
- wyrok z 24.10.1997 I SA/Wr 59/97

1. Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) zdarzeń gospodarczych nie domniemywa się; konieczne jest ich wykazanie.
2. Fakt wystawienia przez podmiot gospodarczy weksla dopóty nie ma istotnego znaczenia dla celów podatku dochodowego, dopóki nie zostanie wykazane, że wystawienie tego papieru wartościowego nastąpiło w związku z nastąpieniem między stronami konkretnego zdarzenia gospodarczego, którego treść uzasadniała wystawienie weksla.


SN
- wyrok z 21.01.1998 III RN 111/97

Przysługująca organowi podatkowemu na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) kompetencja do szacunkowego ustalania dochodów podatnika stanowi odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących ustalania podstawy opodatkowania, a w konsekwencji może być odnoszona wyłącznie do podatników, którym organ podatkowy wykaże, iż w wyniku wykorzystania związku gospodarczego między kontrahentami umowy doszło do konkretnych nadużyć. Dlatego postępowanie w sprawie, w której rozstrzygnięcie zostało podjęte na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinno być wznowione gdy strona uprawdopodobni istnienie przesłanki prawnej, o której mowa w art. 145 § 1 KPA.


NSA
- wyrok z 19.05.1998 III SA 1124/97

Jeśli dany podatnik, wykorzystując związek gospodarczy z inną osobą, przerzucał na nią część swego dochodu - nawet w celu zaniżenia podatku - ale ta druga osoba nie korzystała ze szczególnych ulg w podatku dochodowym, a organ podatkowy nie wykazał, że świadczenia wykonane byty na warunkach rażąco korzystniejszych i odbiegających od ogólnie stosowanych norm w czasie i miejscu wykonania tych świadczeń, to nie może mieć zastosowania art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1995 r.

 

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz