informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | programy | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | indeks | informator ekonomiczny | kalkulatory | kalkulator IP | kasy fiskalne | leasing | orzecznictwo | powiedz znajomym | pręgierz | sklep z programami | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

Informacja podatkowa - orzecznictwo - podatek od towarów i usług


NSA
- wyrok z 20.10.1994 SA/Kr 1314/94

Prawa majątkowe nie są "towarem" w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym


NSA
- wyrok z 05.05.1996 SA/Po 2974/95

Artykuł 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów lub usług służących do wytworzenia lub odsprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku. Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatku na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych nie jest równoznaczne ze zwolnieniem od podatku. Sprzedaż towarów, która nie została zwolniona ustawą od podatku, jest sprzedażą opodatkowaną również w przypadku wydania decyzji o zaniechaniu ustalania zobowiązań podatkowych lub poboru podatku.


WYROK   z dnia 6 marca 1996 r.    SA/Kr 314/96

W decyzji ustalającej lub określającej zobowiązanie podatkowe, w której następstwie powstaje nadpłata podatku, o jakiej mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.), organ podatkowy nie orzeka w przedmiocie oprocentowania nadpłaty podatku, przysługującego podatnikowi zgodnie z art. 29 ust. 3 tej ustawy.


VAT a odszkodowanie  - uchwała SN

Odszkodowanie powinno w zasadzie ściśle odpowiadać wysokości szkody; nie powinno być niższe od wysokości szkody, tak że nie rekompensuje całej szkody,ale i nie powinno być od niej wyższe i stanowić źródła bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego...


NSA
- wyrok z 11.04.1997 SA/Wr 3024/95

Fakt posiadania przez podatnika dwóch egzemplarzy tej samej faktury nie świadczy o naruszeniu przez niego obowiązków o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.


NSA
- wyrok z 15.04.1997 I SA/Po 1170/96

Częścią składową samochodu osobowego w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w związku z art. 47 k.c. jest to wszystko, co zwiększa wartość samochodu w ewidencji (wykazie) środków trwałych, prowadzonej na potrzeby amortyzacji majątku podatnika.


NSA
- wyrok z 23.04.1997 I SA/Lu 972/96

Przesunięcia wewnętrzne towarów z magazynu podatnika do prowadzonych przez niego sklepów detalicznych nie stanowią zakupu towarów w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym


NSA
- wyrok z 25.04.1997 III SA 1946/95

1. Fakturę korygującą, o jakiej mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wystawia ten podatnik, który wystawił fakturę.
2. Nie może wystawić faktury korygującej osoba, która wystawiła fakturę, a następnie zaprzestała prowadzenia działalności we własnym imieniu, rozpoczynając jej prowadzenie w formie spółki cywilnej.


NSA
- wyrok z 29.04.1997 I SA/Ka 341/97

Przy braku przepisów przejściowych, wprowadzony przepisem § 35 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym warunek uzyskania uprawnienia do zwrotu podatku naliczonego, a polegający na tym, że należność wynikająca z faktury wystawionej przez zakład pracy chronionej winna zostać zapłacona w formie pieniężnej za pośrednictwem banku - ma zastosowanie do zdarzeń zaistniałych po dacie wejścia w życie tego aktu prawnego.


NSA
- wyrok z 29.04.1997 I SA/Po 1540/96

Skoro skarżący powiadomił Urząd Skarbowy o rezygnacji z opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej, to należy uznać że stał się podatnikiem podatku od towarów i usług ze wszystkimi tego konsekwencjami (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)


NSA
- wyrok z 16.05.1997 SA/Lu 1975/95

Duplikat jest drugim egzemplarzem tego samego dokumentu, potwierdzającym stan faktyczny wynikający z oryginału. W związku z tym dopuszczalne jest obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie duplikatu dokumentu SAD (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym


NSA
- wyrok z 27.05.1997 I SA/Łd 479/96

Usługi agencyjne świadczone na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego "Totalizator Sportowy", związane z prowadzonymi przez to Przedsiębiorstwo grami losowymi i zakładami wzajemnymi, są zwolnione od podatku od towarów i usług (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zarówno na gruncie Klasyfikacji usług z dnia 28 sierpnia 1985 r., jak i na gruncie Klasyfikacji wyrobów i usług z dnia 29 grudnia 1993 r. (obowiązującej w zakresie usług od dnia 1 kwietnia 1995 r.)


NSA
- wyrok z 27.05.1997 SA/Rz 81/96

Nie każda sprzedaż rzeczy ruchomych - dokonana we własnym imieniu i na własny rachunek - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale tylko taka, która była jedynym celem ich nabycia (art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym


NSA
- wyrok z 04.06.1997 III SA 450/96

W świetle przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) brak jest podstaw do stwierdzenia, że rozporządzenie rzeczą stanowiącą własność osobistą podatnika podatku od towarów i usług i nie związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub korzystanie z niej podlega opodatkowaniu tym podatkiem, chyba że spełnia warunki określone w art. 5 tej ustawy.


NSA
- wyrok z 11.06.1997 III SA 1289/95

Uprawniony do otrzymania faktury stwierdzającej nabycie towaru lub usługi (§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 39, poz. 176 ze zm.) był tylko taki podmiot, który w chwili nabycia spełniał warunki określone w tym przepisie. Późniejsze uzyskanie takiego uprawnienia, przez dopełnienie na przykład obowiązku rejestracji, nie działa wstecz i nabywca nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów lub usług (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), określony w fakturze, do której otrzymania nie był uprawniony.


NSA
- wyrok z 11.06.1997 III SA 1580/95

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym w 1995 r., ustawodawca nie wprowadził obowiązku umieszczania na fakturach daty ich otrzymania. Oznacza to, że dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dowodu na tę okoliczność nie tylko za pomocą dowodu z dokumentu, lecz również innymi środkami dowodowymi.


NSA
- wyrok z 15.07.1997 I SA/Po 24/97

Żaden przepis ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym   nie upoważnia organów podatkowych do uznania pomyłki w jednej cyfrze NIP jako dyskwalifikującej fakturę VAT i przyjęcia fikcji, że NIP w ogóle nie został wpisany.


NSA
- wyrok z 29.09.1997 I SA/Ka 244/96

Nie kod taryfy celnej PCN, lecz zaklasyfikowanie towaru do symbolu SWW określonego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym  rozstrzyga o jego zaliczeniu do "wyrobów akcyzowych".


NSA
- wyrok z 03.10.1997 I SA/Łd 227/97

Wydanie decyzji podatkowej w trybie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, której przedmiotem jest tylko poszczególna czynność z podlegających opodatkowaniu czynności działalności gospodarczej, jest pozbawione podstawy prawnej.


NSA
- wyrok z 22.10.1997 I SA/Ka 1239/97

Jednostka organizacyjna osoby prawnej (zakład, oddział), wykonująca czynności, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym , nie jest odrębnym od tej osoby podatnikiem podatku od towarów i usług; podatnikiem tym jest osoba prawna, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy.


NSA
- wyrok z 12.12.1997 III SA 1117/96

W razie uchylenia decyzji urzędu celnego, dopuszczającej przywiezione z zagranicy towary do obrotu na polskim obszarze celnym, i uznania powrotnego wywozu tych towarów oraz orzeczenia o zwrocie pobranego cła przywozowego właściwą podstawą prawną do rozstrzygnięcia przez organ podatkowy o zwrocie pobranego przez urząd celny - jako płatnika - podatku od towarów i usług był art. 29 ustawy 2 dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych


SN
- wyrok z 23.01.1998 I CKN 429/97

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach podatek VAT jest elementem cenotwórczym, co oznacza, że sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, jest uprawniony do wliczenia do niej podatku VAT. O wysokości ceny, jaką obowiązany jest zapłacić nabywca towaru lub usługi, decyduje wszakże treść umowy ze sprzedawcą. Cena nie obejmuje podatku VAT, jeżeli umowa nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku.


NSA
- wyrok z 13.02.1998 I SA/Łd 873/96

Możliwość skorzystania z prawa do pomniejszenia własnego podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług zależy wyłącznie od woli podatnika, gdyż art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym   wyraźnie stwierdza, że podatnik ma prawo do takiej czynności. Podatnik może przejawić wolę skorzystania z tego uprawnienia poprzez złożenie we właściwym terminie deklaracji podatkowej VAT lub też deklaracji ją korygującej.


SN
- wyrok z 13.02.1998 III RN 112/97

Jeżeli podatnik nie dokonywał korekty naliczeń miesięcznych podatku VAT, na skutek czego doszło do zawyżenia podatku naliczonego i naruszenia reguł prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym  przez to, że wbrew art. 19 ust. 3 tej ustawy rozliczył koszty w miesiącach wcześniejszych, wynikające z późniejszych faktur (przed ich otrzymaniem) i nie dokonał w tym zakresie samokorekty, to zaistniały przesłanki uzasadniające zastosowanie sankcji wymienionej w art. 27 ust. 5 pkt. 2 wymienionej ustawy.


SN
- wyrok z 13.02.1998 III RN 113/97

1. O dacie przyznania kupującemu rabatu przez sprzedawcę decyduje treść zobowiązania wynikająca z umowy sprzedaży.
2. Pomniejszenie obrotu ustalonego dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT o kwotę przyznanego rabatu w drodze wystawienia faktury korygującej dopuszczalne jest w ciągu roku od dnia wydania towaru, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 15 ust. 2 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
3. Podatnik, który nie obniżył należnego podatku o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę lub w miesiącu następnym traci uprawnienie do dokonania korekty rozliczenia po wszczęciu postępowania podatkowego przez organy skarbowe.


NSA
- wyrok z 20.02.1998 III SA 527/97

Złożenie przez podatnika w warunkach prawem przewidzianych deklaracji korygujących wcześniejsze deklaracje obejmujące wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z równoczesnym dokonaniem na tej podstawie w całości należnych wpłat na ten Fundusz spełnia warunki przewidziane w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej (M.P. Nr 64, poz. 700) i nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z zaniechania poboru podatku przewidzianego w tym zarządzeniu.


NSA
- wyrok z 06.03.1998 I SA/Łd 1796/96

Jeśli korekta deklaracji zostaje złożona w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, to błędy, które w niej skorygowano, nie mogą być przedmiotem zarzutów ze strony kontrolującego organu, nawet jeśli kontrolę rozpoczęto przed dniem 25 tego miesiąca.


NSA
- uchwała z 20.04.1998FPS 3/98

Wyłączenie zaniechania poboru podatku od towarów i usług, określone w § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej (M.P. z 1995 r. Nr 2, poz. 27), dotyczy zakładów pracy chronionej będących podmiotami, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym


TK
- wyrok z 29.04.1998 K 17/97

1) Przepisy artykułu 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50; zm.: Nr 28, poz. 127, Nr 129, poz. 599; z 1994 r. Nr 132, poz. 670; z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702, Nr 142, poz. 703; z 1996 r. Nr 137, poz. 640; z 1997 r. Nr 44, poz. 431, Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943, Nr 162, poz. 1104) w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej przez powołaną ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe są niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2) W pozostałym zakresie wskazane wyżej przepisy są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Przepisy art. 27 ust. 5, 6 i 8 powołanej wyżej ustawy są zgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


TK
- wyrok z 01.09.1998 U 1/98

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2, poz. 3; zm.: Nr 80, poz. 519), w zakresie w jakim obniża stawki podatku akcyzowego dla paliw do silników w stosunku do wartości określonych ustawowo, jest zgodne z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


SN
- uchwała z 15.10.1998 III ZP 8/98

W umowie leasingu, której przedmiotem jest oddanie do korzystania samochodu, dopuszczalne jest ustalenie, że kwota ubezpieczenia samochodu nie będzie stanowiła elementu opłaty leasingowej, oraz że leasingodawca będzie refakturował tę kwotę na leasingobiorcę z uwzględnieniem tej samej stawki podatku od towarów i usług (VAT), która była określona na fakturze wystawionej przez ubezpieczyciela. Ustalenia te są skuteczne także w zakresie obliczania i odprowadzania podatku VAT przez leasingodawcę.


SN
- uchwała z 16.10.1998 III CZP 42/98

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia auto - casco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody.

 

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz