informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | programy | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | indeks | informator ekonomiczny | kalkulatory | kalkulator IP | kasy fiskalne | leasing | orzecznictwo | powiedz znajomym | pręgierz | sklep z programami | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

Informacja podatkowa - orzecznictwo - zobowiązania podatkowe


Wyrok z dnia 10 marca 1994 r. SA/Ka 1857/93

1. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.) statuuje następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja generalna), obejmujące ogół praw i obowiązków poprzednika prawnego, przechodzących na jego następcę (w tym praw i obowiązków publicznoprawnych).
2. W prawie podatkowym niedopuszczalne jest stosowanie analogii; obowiązki oraz ulgi podatkowe muszą wynikać wprost z przepisów ustawowych.


NSA
- wyrok z 11.03.1994 SA/Wr 185/94

1. Przewidziana w art. 19 w związku z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych delegacja do określania przez rady gmin zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej nie obejmuje upoważnienia do ustanowienia zasad odpowiedzialności inkasentów i zarządców targowisk za nierozliczenie się z pobranych opłat z organami gminy.
2. Opłata targowa jest zobowiązaniem podatkowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111 ze zm.) i określone w tej ustawie zasady odpowiedzialności inkasentów za pobrane podatki mają również zastosowanie do odpowiedzialności inkasentów opłaty targowej pobieranej na rzecz gminy.


NSA
- wyrok z 01.04.1994 SA/Po 1325/93

W przypadku, gdy zbywca i nabywca wiedzą o ciążących na zbywanym majątku zobowiązaniach podatkowych i działają ze świadomością uniknięcia płatności podatku, czynności tych nie można uznać za czynności handlowe objęte działalnością podatnika w rozumieniu art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych


NSA
- wyrok z 20.05.1994 III SA 1420/93

Gdy nadpłata nie jest następstwem wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, np. gdy jest następstwem ewidentnej omyłki rachunkowej podatnika, zwrot nadpłaty mógłby nastąpić bez potrzeby wydawania uprzedniej decyzji administracyjnej w formie tzw. czynności materialno-technicznej odpisania należności na karcie kontrolnej podatnika.
Jeżeli jednak podatnik w jednym jak i w drugim przypadku bezzasadnie domaga się zwrotu nadpłaty, to odmowa takiego zwrotu powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.


NSA
- wyrok z 28.10.1994 SA/Ka 2634/93

Jeśli w chwili powstania obowiązku podatkowego podatnik wykaże przed płatnikiem, że obowiązek ten spełnił nawet przed jego powstaniem, to na płatniku nie ciążą obowiązki wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.


NSA
- wyrok z 14.03.1995 SA/Sz 98/95

Podatnik może złożyć ponowny wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, gdy w jego sprawie wystąpią nowe okoliczności (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych).


NSA
- wyrok z 17.03.1995 SA/Sz 246/95

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r., Nr 108, poz. 486), decyzja w sprawie zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego może być wydana przed zakończeniem postępowania wymiarowego, natomiast rozpatrzenie wniosku podatnika o zaniechanie poboru możliwe jest do czasu upływu terminu zapłaty podatku wyznaczonego przepisami prawa albo decyzją wymiarową. Po tych terminach, wniosek podatnika o zaniechanie ustalenia i poboru winien być rozpatrzony jako wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.


Wyrok z dnia 26 września 1995 r. III ARN 32/95

W razie stwierdzenia w toku postępowania odwoławczego zaniżonego wymiaru podatku, odwoławczy organ podatkowy nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującej się strony lecz obowiązany jest zwrócić sprawę właściwemu organowi pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego (art. 174 k.p.a.).


NSA
- wyrok z 19.10.1995 SA/Gd 822/95

Reguła zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie, gdy podatnik tak postanowi i powiadomi o swoim postanowieniu organ podatkowy. Jeśli tego nie uczyni, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, zgodnie z art. 6 ustawy o zobowiązaniach podatkowych


NSA
- wyrok z 24.10.1995 SA/Po 539/95

Zawężenie ustawowych wymogów umorzenie zaległości podatkowej do przypadków, w których podatnik - wskutek uiszczenia podatku - miałby pozostawać bez środków do życia i korzystać ze środków pomocy społecznej jest niedopuszczalną interpretacją na niekorzyść podatnika.


NSA
- wyrok z 26.10.1995 SA/Gd 2507/94

Przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203) należy rozumieć w taki sposób, że działalność można uznać za nowo uruchomioną pod warunkiem, że jednostka gospodarki uspołecznionej zaprzestała już całkowicie prowadzenia w lokalu (budynku) działalności wytwórczej, usługowej bądź handlowej, w którym uruchamiana jest działalność osoby fizycznej bądź spółki cywilnej.


s.apel.
- wyrok z 09.11.1995 I ACr 853/95

Ustawowe prawo zastawu wynikającego z art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych przysługuje Skarbowi Państwa na wszystkich przedmiotach służących podatnikowi do wykonywania działalności zarobkowej, także tych, które znajdowały się w zakładzie podatnika i zostały tam zajęte, choćby stanowiły własność osób trzecich.


NSA
- wyrok z 30.04.1996 SA/Po 2712/95

Osoba, na którą przenoszona jest odpowiedzialność podatkowa, nie może skutecznie kwestionować wcześniejszych ustaleń dokonanych przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego zarówno co do postawy opodatkowania, wysokości podatku, jak i prawdziwości materiałów dowodowych, na podstawie których ustalono zobowiązanie podatkowe.


s.apel.
- wyrok z 04.10.1996 I ACr 738/96

Faktyczne przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej, niezależnie od ich przyczyn, czy też prowadzenie działalności gospodarczej w ograniczonym zakresie nie mają wpływu na powstanie przysługującemu Państwu ustawowego prawa zastawu (w związku z jego wierzytelnościami podatkowymi) na rzeczach służących podatnikowi do prowadzenia działalności zarobkowej.


Wyrok z dnia 8 stycznia 1997 r. II UKN 42/96

Art. 28 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (jednolity tekst: Dz. U. Nr 1993 r., Nr 108, poz. 486 ze zm.) stanowi podstawę do stosowania potrącenia należności zobowiązanego z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne z jego wierzytelnościami wobec Skarbu Państwa.


NSA
- wyrok z 23.04.1997 III SA 898/96

Utworzenie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i powierzenie jej administrowania cudzymi aktywami i pasywami nie zmieniło faktu, że od chwili likwidacji państwowego gospodarstwa rolnego mamy do czynienia z długiem Skarbu Państwa. W tej sytuacji potrącenie zobowiązania podatkowego z wzajemnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa jest dopuszczalne (art. 28 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.).


Wyrok z dnia 24 kwietnia 1997 r. III RN 14/97

1. Podatnik, który działając w zaufaniu do obowiązującego porządku prawnego dokonał wymaganego przepisami prawa zgłoszenia w urzędzie skarbowym, oczekując na wydanie stosownej decyzji o ustaleniu normy wynagrodzeń, mógł zasadnie zakładać, że dopóki brak jest prawem wymaganej i ostatecznej decyzji, która ustalałaby obowiązującą go normę wynagrodzeń, nie jest możliwe ani sporządzenie zamykającego określony rok podatkowy bilansu i rachunku wyników, ani tym samym wywiązanie się przez niego z obowiązku dokonania tzw. ostatecznego obliczenia i wpłaty należnego podatku.
2. Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów obowiązującego prawa w sytuacji, gdy ustawa zobowiązuje organ podatkowy do wydania decyzji, która ma autorytatywnie i indywidualnie dla każdego podatnika ustalić podstawową dla dokonania obliczenia należności podatkowej wartość (normę wynagrodzeń), nie mogą być interpretowane na niekorzyść podatnika (w myśl zasady in dubio pro tributario, którą wywodzi się wprost z konstytucyjnych gwarancji podstawowych wolności obywatelskich, w tym w szczególności także z art. 6 i art. 7 utrzymanych w mocy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r. - art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 84, poz. 426 ze zm.)


NSA
- wyrok z 06.05.1997 I SA/Gd 472/96

Dla decyzji podatkowych nie ustanowiono żadnych szczególnych przepisów zezwalających na formę doręczenia określoną w art. 49 k.p.a.


NSA
- wyrok z 06.05.1997 I SA/Gd 2069/96

1. Sam fakt zakończenia sprawy wydaniem decyzji administracyjnej określającej zobowiązanie podatkowe powoduje zmianę dotychczasowego stanu faktycznego przez to, że od tego momentu stworzone zostaje domniemanie, iż po stronie podatnika powstaje zobowiązanie podatkowe określone w wydanej decyzji (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.).
2. Jeżeli zainteresowany żąda wydania zaświadczenia, którego treść ma być sprzeczna z wydaną w sprawie decyzją określającą zobowiązanie podatkowe, to organ podatkowy ma obowiązek odmówić wydania zaświadczenia o żądanej treści.


NSA
- wyrok z 21.05.1997 SA/Bk 1527/95

W sprawach odpowiedzialności wspólników za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) ma zastosowanie wówczas i w takim zakresie, w jakim nie modyfikuje go lex specialis, to znaczy art. 47 ust. 2 tej ustawy.


NSA
- wyrok z 05.06.1997, I SA/Łd 418/96

1. Z uwagi na unormowania: art. 3 in initio, art. 2 § 1 ust. 1 Blin initio ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.), a także art. 1 § 1 pkt 1 k.p.a., 104 § 1, 2 k.p.a., 109 § 1 k.p.a., 110 § 1 k.p.a. i art. 130 § 1 k.p.a. zasadą jest, że egzekucja administracyjna podatku jest prawnie możliwa i dopuszczalna, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego ustalona bądź określona została decyzją administracyjną, decyzja ta doręczona została stronie, a także upłynął termin do wniesienia odwołania od tej decyzji.
2. Okoliczność, że konkretne zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych) nie oznacza, że wyżej wymienione przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej podatku nie muszą być spełnione.


NSA
- wyrok z 15.07.1997 I SA/Lu 354/96

Decyzja Urzędu Skarbowego, któremu Izba Skarbowa zwróciła sprawę w trybie art. 174 k.p.a., ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie niższej niż pierwotna decyzja tego samego Urzędu Skarbowego, jest wadliwa.


NSA
- wyrok z 08.08.1997, I SA/Wr 1243/96

W razie zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności upadłego dłużnika na zaspokojenie zobowiązań podatkowych wierzyciele innych zobowiązań dłużnika, którym przysługuje z mocy art. 23 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.) pierwszeństwo szczególne, a także syndyk masy upadłości mogą wnieść skargę na czynność zajęcia przez organ egzekucyjny, przewidzianą w art. 54 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.)


NSA
- uchwała z 22.09.1997 FPS 6/97

Po śmierci podatnika nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości nie wykonanego przez niego zobowiązania podatkowego; nie oznacza to jednak, że zobowiązanie podatkowe, powstałe ex lege, wygasło na skutek śmierci podatnika.


NSA
- wyrok z 07.10.1997 I SA/Po 349/97

Żaden przepis prawa nie nakłada na komorników sądowych obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem przez nich kancelarii; tym samym nie są oni z tego tytułu podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych   Numer identyfikacji podatkowej jest im nadawany jako osobie fizycznej - podatnikowi w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników).


NSA
- postanowienie z 19.11.97 I SA/Gd 644/96

Zwolnienia od podatku od środków transportowych, przewidziane w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ,są zwolnieniami z mocy ustawy, co wyłącza możliwość decyzyjnego rozstrzygania przez organy samorządowe o przyznaniu bądź pozbawieniu podatników uprawnień z tego tytułu.


SN
- wyrok z 13.01.1998 II UKN 445/97

Nabywca części majątku odpowiada solidarnie ze zbywcą za zaległości podatkowe w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, powstałe przed nabyciem majątku, tylko w takim stosunku, jaki wynika z wartości nabytej części majątku do wartości całego majątku zbywcy z dnia zawarcia umowy (art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm. w związku z § 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwych organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych, Dz. U. Nr 6, poz. 40 ze zm.)


NSA
- wyrok z 19.02.1998 I SA/Ka 1232/96

1. Opłata określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu wyrobów bez wymaganego znaku bezpieczeństwa ma charakter opłaty administracyjnej wprowadzonej przepisami szczególnymi. Opłata ta mieści się w kategorii opłat administracyjnych określonych w § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwych organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych (Dz. U. Nr 6, poz. 40 z późn. zm.).
2. Do opłat za wprowadzenie wyrobów bez wymaganego znaku bezpieczeństwa miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych


SN
- wyrok z 08.05.1998 III RN 27/98

Nieostateczna decyzja podatkowa może być podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co w wielu przypadkach warunkuje jego skuteczność, jednakże ryzyko prawidłowości tego postępowania nie może - w demokratycznym państwie prawnym - obciążać obywatela (lub innego podmiotu, wobec którego bezpodstawnie wszczęto egzekucję)


SN
- wyrok z 04.06.1998 II CKN 767/97

Posiłkowy charakter odpowiedzialności za zobowiązania członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przewidziany w art. 298 § 1 k.h., polega na tym, że dopóki spółka ta istnieje, nawet będąc w likwidacji, i nie wykazuje tzw. ujemnego bilansu, to odpowiada za swoje zobowiązania.

 

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz