informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | programy księgowe | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | indeks | informator ekonomiczny | kalkulatory | kasy fiskalne | leasing | orzecznictwo | powiedz znajomym | pręgierz | promocje IP | sklep z programami | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

INFORMACJA DLA DYSTRYBUTORÓW- WZÓR UMOWY

informacja dla dystrybutorów     

Umowa dystrybucyjna z dnia

zawarta pomiędzy Emar s.c. w Tychach, ul. Uczniowska 7, zwaną w dalszej części umowy "Emar", reprezentowaną przez Romuald Gabrysz, a

zwana w dalszej części umowy ?Sprzedawcą?,

reprezentowana przez:

Par. 1

Przedmiotem umowy jest pośredniczenie w sprzedaży usługi polegającej na dostarczeniu zestawu oprogramowania produkowanego przez Emar, obejmującego łącznie Informację Podatkową off-line, program Kalkulator IP oraz program indeksujący zawartość Informacji Podatkowej oraz ich aktualizacji przez okres dwunastu miesięcy kalendarzowych liczony od dnia zakupu.

Par. 2

Emar dostarczy Sprzedawcy instalacyjny dysk CD. zawierający wersję startową oprogramowania, przeznaczony do bezpłatnego instalowania na dyskach komputerów klientów Sprzedawcy (nie dotyczy instalowania pełnej wersji Kalkulatora IP).

Par. 3

Sprzedawca będzie preinstalował dostarczane oprogramowanie z zastrz. Par. 2 na dysku nowego komputera sprzedawanego klientowi. Sprzedawca może również instalować oprogramowanie u swoich dotychczasowych klientów. i osób wcześniej nie wymienionych w celach prezentacyjnych. Oprogramowanie zawiera procedurę deinstalacyjną, umożliwiającą usunięcie zainstalowanego oprogramowania.

Par. 4

Sprzedawca z tytułu czynności o których mowa w Par. 3 nie może żądać od kogokolwiek jakiejkolwiek opłaty.

Par. 5

Sprzedawca uzyskuje prowizję z tytułu każdej rejestracji oprogramowania. Prowizja wynosi:

a) 75 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej drogą pocztową
b) 50 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Par. 6

Wysokość opłaty rejestracyjnej pobieranej przez Sprzedawcę od klienta wynosi:

a) 350 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej drogą pocztową
b) 200 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej

Par. 7

Sprzedawca wystawi klientowi dokonującemu rejestracji odpowiedni dokument sprzedaży (faktura VAT, rachunek uproszczony, paragon) zawierający pozycję odpowiednio w zależności od rodzaju wybranej aktualizacji:

a) Informacja Podatkowa off-line - aktualizacja p - 350 zł netto 22% VAT
b) Informacja Podatkowa off-line - aktualizacja i - 200 zł netto 22% VAT

Par. 8

Sprzedawca przekaże raz w miesiącu za pośrednictwem poczty elektronicznej zestawienie klientów obejmujące dane niezbędne do prawidłowej obsługi klienta przez Emar, tzn. co najmniej nazwę, adres do korespondencji, telefon i adres poczty elektronicznej, jeśli aktualizacja ma odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: podatki@podatki.pl). Zestawienie może zostać również przesłane pocztą lub faxem na numer (032) 2177190. Na podstawie uzyskanych danych Emar wystawi dla Sprzedawcy fakturę VAT płatną przelewem w terminie 7 dni na rachunek bankowy Emar w BANK SPÓŁDZIELCZY TYCHY, NR 84350004-8237-27003, obejmującą opłaty pobrane od Klienta pomniejszone o wynagrodzenie Sprzedawcy. W przypadku zapłaty za fakturę z opóźnieniem, Emar może naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. W takim przypadku Emar zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy w terminie natychmiastowym oraz do wystąpienia z pozwem skierowanym przeciwko Sprzedawcy w Sądzie właściwym dla Emar. Emar zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkich należności wynikających z tytułu obsługi klienta końcowego mimo braku zapłaty ze strony Sprzedawcy.

Par. 9

Właścicielem praw autorskich do oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy jest Romuald Gabrysz reprezentowany przez Emar. Sprzedawcy nie wolno udostępniać dostarczonego oprogramowania w częściach, modyfikować dostarczonego oprogramowania ani wyodrębniać jakichkolwiek jego składników w jakimkolwiek celu. W szczególności Sprzedawcy nie wolno instalować nowych wersji oprogramowania otrzymanych od Emar u klientów, którym zainstalowano starsze wersje tego oprogramowania, bez względu na fakt, czy klient używa jednego czy więcej komputerów. Nie wolno również instalować nowych wersji dostarczonego przez Emar Sprzedawcy oprogramowania w przypadku, gdy klient zgłosi utratę wcześniejszej wersji z jakiegokolwiek powodu. Sprzedawca może wtedy zainstalować tą samą wersję, którą klient utracił. Naruszenie warunków niniejszego paragrafu umowy spowoduje rozwiązanie umowy przez Emar bez wypowiedzenia i skierowanie roszczenia o odszkodowanie do Sądu właściwego ze względu na siedzibę Emar.

Par. 10

Emar umieści dane teleadresowe Sprzedawcy w wykazie punktów sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej Informacji Podatkowej http://podatki.pl

Par. 11

Sprzedawca w okresie trwania umowy będzie otrzymywał na swój adres poczty elektronicznej zaktualizowany program Kalkulator IP w celu demonstracji swoim klientom aktualnej wersji. Sprzedawcy nie wolno udostępniać komukolwiek aktualnych wersji Kalkulatora IP ani rozpowszechniać go w jakikolwiek sposób. Aktualna wersja zostanie przekazana klientowi wraz z pierwszą aktualizacją Informacji Podatkowej. Sprzedawca może wykorzystywać program Kalkulator IP do swoich potrzeb wewnętrznych i w celach prezentacyjnych.

Par. 12

Sprzedawca w okresie trwania umowy będzie otrzymywał od Emar co sześć miesięcy aktualną wersję Informacji Podatkowej na płycie CD.

Par. 13

Umowę zawiera się na czas nieokreślony, z tym, że w przypadku nieopłacenia żadnej rejestracji przez okres dłuższy niż pięć miesięcy licząc od daty podpisania umowy, umowa ulega rozwiązaniu, i od tego dnia przestaje obowiązywać strony.

Par. 14

Jeżeli od daty ostatniej rejestracji upłynęło pięć miesięcy, umowa ulega rozwiązaniu, i od tego dnia przestaje obowiązywać strony. Możliwe jest za zgodą Emar podpisanie nowej umowy.

Par. 15

Z dniem rozwiązania umowy Sprzedawca definitywnie traci prawo do używania oprogramowania w jakikolwiek sposób i zobowiązany jest posiadane oprogramowanie przekazać do Emar i usunąć ze swoich nośników.

Par. 16

Do spraw nierozstrzygniętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie przepisy dotyczące praw autorskich. Sprawy sporne rozstrzygane będą w Sądzie właściwym ze względu na siedzibę Emar.

Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

EMAR                SPRZEDAWCA

Umowa dystrybucyjna Kalkulator IP

Umowa dystrybucyjna z dnia

zawarta pomiędzy Emar s.c. w Tychach, ul. Uczniowska 7, zwaną w dalszej części umowy "Emar", reprezentowaną przez Romuald Gabrysz, a

zwana w dalszej części umowy ?Sprzedawcą?,

Reprezentowana przez:

Par. 1

Przedmiotem umowy jest pośredniczenie w sprzedaży usługi polegającej na dostarczeniu wersji instalacyjnej programu Kalkulator IP i jego aktualizacji przez okres dwunastu miesięcy kalendarzowych, liczony od dnia zakupu.

Par. 2

Emar dostarczy Sprzedawcy instalacyjny dysk CD. zawierający wersję demonstracyjną oprogramowania przeznaczoną dla potencjalnych klientów oraz wersję pełną przeznaczoną do demonstracji u klienta lub w siedzibie Sprzedawcy. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Emar będzie sukcesywnie dostarczał Sprzedawcy zaktualizowane wersje programu przeznaczone do demonstracji u klienta lub w siedzibie Sprzedawcy.

Par. 3

Sprzedaż programu odbywa się poprzez udostępnienie klientowi dyskietki instalacyjnej utworzonej przez Sprzedawcę lub poprzez bezpośrednią instalację u klienta.

Par. 4

W momencie sprzedaży Sprzedawca określa, czy aktualizacja oprogramowania odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej czy za pomocą płyt CD, przesyłanych do klienta pocztą listem poleconym przez Emar. Jeśli aktualizacja ma się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca uzyska od klienta adres konta poczty elektronicznej, na który będą wysyłane aktualizacje.

Par. 5

Cena za usługę dla klienta końcowego wynosi:

100 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej

200 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej drogą pocztową

Par. 6

Wynagrodzenie Sprzedawcy za czynności sprzedaży wynosi odpowiednio:

40 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej

60 zł netto w przypadku opcji aktualizacji dokonywanej drogą pocztową

Par. 7

Sprzedawca wystawi klientowi dokonującemu rejestracji odpowiedni dokument sprzedaży (faktura VAT, paragon) zawierający pozycję odpowiednio w zależności od rodzaju wybranej aktualizacji:

a) Kalkulator IP - aktualizacja poczta - 200 zł netto 22% VAT
b) Kalkulator IP - aktualizacja mail - 100 zł netto 22% VAT

Sprzedawca pobiera od Klienta pełną kwotę wynikającą z wystawionego dokumentu.

Par. 8

Sprzedawca przekaże raz w miesiącu za pośrednictwem poczty elektronicznej zestawienie klientów obejmujące dane niezbędne do prawidłowej obsługi klienta przez Emar, tzn. co najmniej nazwę, adres do korespondencji, telefon i adres poczty elektronicznej, jeśli aktualizacja Kalkulatora IP ma odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: podatki@podatki.pl). Zestawienie może zostać również przesłane pocztą lub faxem na numer (032) 2177190. Na podstawie uzyskanych danych Emar wystawi dla Sprzedawcy fakturę VAT płatną przelewem w terminie 7 dni na rachunek bankowy Emar w BANK SPÓŁDZIELCZY TYCHY, NR 84350004-8237-27003, obejmującą opłaty pobrane za rejestrację pomniejszone o wynagrodzenie Sprzedawcy. W przypadku zapłaty za fakturę z opóźnieniem, Emar może naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. W takim przypadku Emar zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy w terminie natychmiastowym oraz do wystąpienia z pozwem skierowanym przeciwko Sprzedawcy w Sądzie właściwym dla Emar. Emar zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkich należności wynikających z tytułu obsługi klienta końcowego mimo braku zapłaty ze strony Sprzedawcy.

Par. 9

Właścicielem praw autorskich do oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy jest Romuald Gabrysz reprezentowany przez Emar. Sprzedawcy nie wolno udostępniać dostarczonego w pełnych wersjach oprogramowania w częściach, modyfikować dostarczonego oprogramowania ani wyodrębniać jakichkolwiek jego składników w jakimkolwiek celu. W szczególności Sprzedawcy nie wolno instalować na stałe przed dokonaniem Sprzedaży żadnej wersji oprogramowania otrzymanej od Emar. Naruszenie warunków niniejszego paragrafu umowy spowoduje rozwiązanie umowy przez Emar bez wypowiedzenia i skierowanie roszczenia o odszkodowanie do Sądu właściwego ze względu na siedzibę Emar. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą wersji demonstracyjnych dostarczanych przez Emar Sprzedawcy.

Par. 10

Emar umieści dane teleadresowe Sprzedawcy w wykazie punktów sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej Informacji Podatkowej http://podatki.pl

Par. 11

Sprzedawca może wykorzystywać program Kalkulator IP w wersji pełnej do swoich potrzeb wewnętrznych i w celach prezentacyjnych.

Par. 12

Umowę zawiera się na czas nieokreślony, z tym, że w przypadku niedokonania żadnej sprzedaży przez okres dłuższy niż sześć miesięcy licząc od daty podpisania umowy, umowa ulega rozwiązaniu, i od tego dnia przestaje obowiązywać strony.

Par. 13

Jeżeli od daty ostatniej sprzedaży upłynęło sześć miesięcy, umowa ulega rozwiązaniu, i od tego dnia przestaje obowiązywać strony.

Par. 14

Z dniem rozwiązania umowy Sprzedawca definitywnie traci prawo do używania oprogramowania w jakikolwiek sposób i zobowiązany jest posiadane oprogramowanie przekazać do Emar i usunąć ze swoich nośników.

Par. 15

Do spraw nierozstrzygniętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy dotyczące praw autorskich. Sprawy sporne rozstrzygane będą w Sądzie właściwym ze względu na siedzibę Emar.

Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

EMAR                    SPRZEDAWCA

 

BannerMania

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz