Informacja Podatkowa

s p i s   a k t ó w . . .

 akty prawne  informator ekonomiczny - parametry  wyszukiwanie informacji w internecie'  klub użytkowników kalkulatora IP  tu kupisz Kalkulator IP i Informację Podatkową off-line gra internetowa - sprawdź czy przeżyjesz


informacja podatkowa
off-line

poszukujemy współpracowników


    podatki.pl - spis treści - akty prawne - dodaj tę stronę do ulubionych

1934-1997   1998    1999    2000

symbolem oznaczone są akty, które bezwzględnie każdy powinien znać - co nie oznacza, że innych można nie znać

27-06-34

Kodeks handlowy

14-06-60

Kodeks postępowania administracyjnego
23-04-64 Kodeks cywilny
17-11-64 Kodeks postępowania cywilnego
17-06-66

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

09-03-68

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

26-05-74 Kodeks pracy
19-12-80

Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych

11-09-81

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1981r. w sprawie podatku od spadków i darowizn

31-12-81

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie sporządzania i przesyłania informacji podatkowych przez sądy i państwowe biura notarialne.

28-07-83 Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków I darowizn 
15-11-84 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
31-03-87 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
23-12-88 Ustawa o działalności gospodarczej
31-01-89 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
16-02-89 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r.w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
21-07-89 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
12-01-91 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
26-07-91 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
28-09-91 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
20-12-91 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
15-02-92 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
03-04-92 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
29-07-92 Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
21-12-92 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od gier.
08-01-93 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
06-04-93 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów.
27-07-93 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich.
25-11-93 Ustawa z dnia 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
02-12-93 Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
25-01-94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r.w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
04-03-94 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
30-03-94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1994 r. w sprawie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
29-09-94 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
12-10-94 Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego
20-10-94 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
01-12-94 Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
09-12-94 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r.w sprawie opłaty skarbowej.
09-01-95 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
24-01-95 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r.w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
08-02-95 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1995 r.w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r.
24-03-95 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
13-10-95 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.
04-12-95 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN)
21-12-95 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.
16-05-96 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1996 r.w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek z udziałem zagranicznym.
21-06-96 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
10-09-96 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
21-11-96 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
21-11-96 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie o podatku dochodowym od osób prawnych
21-11-96 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz o zmianie ustawy karnej skarbowej
21-12-96 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przetrzennej i Budownictwa  z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
23-12-96 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
23-12-96 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
24-12-96 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.
24-12-96 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących.
31-12-96 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika
09-01-97 Kodeks celny
17-01-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
31-01-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie   wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
05-02-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego.
06-02-97 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
07-04-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
22-05-97 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1997 r.w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
06-06-97 Kodeks karny
06-06-97 Kodeks postępowania karnego
06-06-97 Kodeks Karny Wykonawczy
12-06-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.
25-06-97 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1997 r.w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
15-07-97 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1997 r.w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
16-07-97 Zarządzenie Ministra Finansów  z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
16-07-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
17-07-97 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
27-08-97 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
27-08-97 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
29-08-97 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
29-08-97 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji.
18-09-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
10-10-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.
15-12-97 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
31-12-97 Rozporządzenie Ministra Finansów   z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

redarrow.gif (891 bytes) 1934-1997     1998    1999     2000

reklama w podatki.pl

przeszukaj:   katalog  urzędy skarbowe   forum dyskusyjne  internet

notka prawna 

copyright: Emar s.c. 43-100 Tychy ul. Uczniowska 7, skr. poczt. 68, telefon: (032) 217-69-02 podatki@podatki.pl, telefon komórkowy: (0604) 243279 Kwestie prawne: Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wojewoda, 44-100 Gliwice, Plac Piastów 10, tel: (032) 2313081 w.117 mwojewoda@podatki.pl