Informacja Podatkowa

s p i s   a k t ó w . . .

 akty prawne  informator ekonomiczny - parametry  wyszukiwanie informacji w internecie'  klub użytkowników kalkulatora IP  tu kupisz Kalkulator IP i Informację Podatkową off-line gra internetowa - sprawdź czy przeżyjesz


informacja podatkowa
off-line

poszukujemy współpracowników


    podatki.pl - spis treści - akty prawne - dodaj tę stronę do ulubionych

1934-1997   1998    1999    2000

symbolem oznaczone są akty, które bezwzględnie każdy powinien znać - co nie oznacza, że innych można nie znać

07-01-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.
26-01-98 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.01.1998r.  w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących   podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka.
26-03-98 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.
24-04-98 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności.
08-05-98 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.
01-06-98 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 01.06.98 w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
03-07-98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r.w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
20-08-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r.w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.
27-08-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.
13-10-98 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
20-11-98 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
24-11-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.
27-11-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kas rejestrujacych.
01-12-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
04-12-98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.
07-12-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
07-12-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.
14-12-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
14-12-98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych
14-12-98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
16-12-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.
17-12-98 Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
18-12-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
18-12-98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
23-12-98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 23 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.
23-12-98 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
23-12-98 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup platników z obowiazku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
28-12-98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r.w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych.

redarrow.gif (891 bytes) 1934-1997     1998    1999     2000

reklama w podatki.pl

przeszukaj:   katalog  urzędy skarbowe   forum dyskusyjne  internet

notka prawna 

copyright: Emar s.c. 43-100 Tychy ul. Uczniowska 7, skr. poczt. 68, telefon: (032) 217-69-02 podatki@podatki.pl, telefon komórkowy: (0604) 243279 Kwestie prawne: Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wojewoda, 44-100 Gliwice, Plac Piastów 10, tel: (032) 2313081 w.117 mwojewoda@podatki.pl