Informacja Podatkowa

s p i s   a k t ó w . . .

 akty prawne  informator ekonomiczny - parametry  wyszukiwanie informacji w internecie'  klub użytkowników kalkulatora IP  tu kupisz Kalkulator IP i Informację Podatkową off-line gra internetowa - sprawdź czy przeżyjesz


informacja podatkowa
off-line

poszukujemy współpracowników


    podatki.pl - spis treści - akty prawne - dodaj tę stronę do ulubionych

1934-1997   1998    1999    2000

symbolem oznaczone są akty, które bezwzględnie każdy powinien znać - co nie oznacza, że innych można nie znać

12-01-99 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.
20-01-99 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
21-01-99 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1999 r w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
01-02-99 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
12-02-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku.
25-02-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
29-03-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
11-05-99 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r.w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
21-05-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
23-06-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie podatku akcyzowego.
25-06-99 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
30-06-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
06-07-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą.
02-08-99 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków.
18-08-99 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.
24-08-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów.
24-08-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia minimalnej łącznej wartości zakupów, wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.
24-08-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym.
10-09-99 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
10-09-99 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy
15-10-99 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
26-10-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
09-11-99 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania.
19-11-99 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej
20-11-99 USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
20-11-99 USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
26-11-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.
29-11-99 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r.
w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stawek karty podatkowej obowiązujących w 2000 r.
29-11-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących.
29-11-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r.  w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.
29-11-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.
30-11-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
03-12-99 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.
09-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
15-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego.
16-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
16-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
16-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
20-12-99 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
20-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
20-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
21-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
21-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.
21-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.
21-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.
22-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
23-12-99 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
23-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
23-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.
23-12-99 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
24-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług.
27-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
27-12-99 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.
28-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych.
28-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.
29-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
29-12-99 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2000.
30-12-99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

redarrow.gif (891 bytes) 1934-1997     1998    1999     2000

reklama w podatki.pl

przeszukaj:   katalog  urzędy skarbowe   forum dyskusyjne  internet

notka prawna 

copyright: Emar s.c. 43-100 Tychy ul. Uczniowska 7, skr. poczt. 68, telefon: (032) 217-69-02 podatki@podatki.pl, telefon komórkowy: (0604) 243279 Kwestie prawne: Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wojewoda, 44-100 Gliwice, Plac Piastów 10, tel: (032) 2313081 w.117 mwojewoda@podatki.pl